language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Nykvarn Stockholm Syd

I Nykvarn Stockholm Syd pågår flera parallella planarbeten för att utveckla området. Området består av fyra olika detaljplaner.

Drönarbild över området Stockholm Syd Mörby

I den norra oexploaterade delen av Mörby pågår projektering av infrastruktur inom vägar, vatten, el och fjärrvärme för att kunna utnyttja ytorna till exempel för logistik, e-handel eller lagerverksamhet.

Efterhand som området utvecklas byggs hela kvarter med huvud- och lokalgator, trädplanteringar och gång- och cykelvägar. En ny väg kommer att förbinda Mörby med Almnäs.

Nykvarn Stockholm Syd omfattar fyra områden: Mörby 5, Mörby 6, Ånsta och Mörby 7.

Mörby 5 omfattar 120 hektar mark. I arbetet ska delar av naturområden bevaras och kompensationsåtgärder för våtmark görs.

Aktuellt Mörby 5

Januari 2024: Första etappen av projektet är avslutad men är fortfarande arbetsområde för entreprenörer och inte tillgängligt för allmänheten. I projektets andra etapp pågår VA-arbeten.

Oktober 2023: Andra etappen har nu påbörjats där det har genomförts åtgärder för att gynna salamandrar som finns på platsen. Även skogsavverkning, stubbrytning, borttagande av vegetation, utskiftning och terrassering pågår.

I oktober/november påbörjas även borrning, spräning och krossningsarbetet på platsen.

Juni 2023: Vattendom för Mörby 5 har vunnit laga kraft.

Januari 2023: Kommunen inväntar en vattendom som eventuellt kan påverka processen i projektet framöver. Under tiden drivs projektet framåt i den mån det går, till exempel genom planering av kommande etapper.

Mars 2022: Schaktningsarbete har inletts.

Februari 2022: Första etappen sprängningar har avslutats.

November 2021: Skanska har påbörjat sprängningsarbete inför vägbygge. Motorvägen stängs av under sprängningen. Första spadtaget togs den 19 november.

Oktober 2021: Första spadtag planerat 19 november.

September 2021:
Etapp 1 påbörjat.

Mars 2021:
Upphandling pågår.

2020: Upphandling av kommunal infrastruktur ska enligt beslut i kommunstyrelsen inledas 2021.

Cirkulationsplatsen vid slutet av Mörbyvägen som ansluter till det nya området är färdigbyggd och entreprenaden är slutbesiktigad.

En ny väg mellan cirkulationsplatsen längs viadukten under Svealandsbanan ska projekteras. Projekteringen klar 2020. Planerad byggstart 2021.

Området Mörby 6 omfattar verksamhetsmark på cirka 77 hektar. Tänkta verksamheter är logistik, kontor, handel och ej störande industrier (dvs. tillverkning). Med hänsyn till naturvärden och hanteringen av vattenflöden undantas resterande delar av planområdet från exploatering.

Aktuellt i projektet

April 2024: Projektörer tar flygbilder med drönare och borrar i marken för att ta prover på Mörby 6 och delar av Ånsta.

Januari 2024: Projektör upphandlas för Mörby 6 och Ånsta.

September 2023: Avverkning pågår.

Juni 2023: Detaljplanen har antagits.

Mars 2023: Detaljplanen förväntas antas av kommunstyrelsen i april och kommunfullmäktige i maj.

Januari 2023: Kommunen inväntar en vattendom som eventuellt kan påverka processen i projektet framöver. 

April-maj 2022: Detaljplanen ställs ut på granskning.

Mars 2022: Förstudier för väg mot Ånsta har inletts.

Februari 2022: Ändrad version av detaljplanen planeras gå ut i april.

November 2021: Vattendomsutredning är påbörjad.

Oktober 2021: Detaljplan planeras att gå ut på granskning i december.

Juni 2021: Väg och va planeras.

Maj 2021: Detaljplanen har varit ute på samråd.

Området Ånsta ligger på gränsen till Södertälje kommun och omfattar ca 112 hektar. Här ska verksamhet kunna utvecklas inom logistik, ej störande industri, kontor och lager inom ramen för logistikområdet Stockholm Syd.

Aktuellt i projektet

April 2024: Projektörer tar flygbilder med drönare och borrar i marken för att ta prover på Mörby 6 och delar av Ånsta.

Januari 2024: Projektör upphandlas för Mörby 6 och Ånsta.

Oktober 2023: Vattendom för Ånsta har meddelats.

Juni 2023: Vattendom för Mörby 5 har vunnit laga kraft.

Januari 2023: Kommunen inväntar en vattendom för Mörby 5 som eventuellt kan påverka processen i projektet framöver.

Juni 2022: Konsult som ska göra teknisk beskrivning av dagvattendammar är upphandlad.

Maj 2022: Upphandling pågår av konsult som ska göra teknisk beskrivning av dagvattendammar.

Mars 2022: Projektering av väg mot Mörby 6 har inletts.

Mars 2022: Exploatören har påbörjat markarbeten i området.

Maj 2021: Projekteringen är påbörjad.

Januari 2024: Planprogrammet håller på att tas fram.

Mars-oktober 2023: Arbetet med planprogram ska påbörjas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-15 03:26

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-15 03:26

Dela sidan