language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Sundsviks ängar

I Sundsvik planeras ett nytt område med bostäder och verksamheter.

Placeholder

Kommunfullmäktige har godkänt en detaljplan med bostadsbebyggelse och verksamhetsyta i Sundsvik. Planområdet är sammanlagt cirka 17,6 hektar stort och ligger ungefär 6 km norr om centralorten.

Totalt planeras cirka 65 bostäder, varav cirka 28 lägenheter i form av radhus, parhus och flerbostadshus och cirka 37 villor.

En damm ska anläggas för att fördröja och rena dagvattnet som kommer från områdets hårdgjorda ytor. Längs Stensättravägen fortsätter flerbostadshusen att placeras kring gårdstun och fasaderna längs vägen bildar ett tydligt gaturum där en ny gång- och cykelväg förläggs.

Gång- och cykelvägen från området samlar upp områdets fotgängare och cyklister och leder dem vidare till Stensättravägens gång- och cykelväg. Längst i väster, i närheten av Storkärr, planeras tomter för villor.

Den nordvästra delen av planområdet berörs av det utökade strandskyddet på 300 meter från Mälaren. Marken utgörs idag av naturmark och åkermark och föreslås planläggas för bostäder och allmän gata. Den föreslagna bebyggelsen ligger 260 meter från strandlinjen och avgränsas av Stensättravägen.

I den östra delen av planområdet berörs strandskydd 100 meter från lilla Turingen. Marken utgörs i dag av åkermark och föreslås att planläggas som teknisk anläggning, pumpstation och allmän gata. Anläggningen ligger avgränsat från vattnet av väg 523.

Kommunens roll i projektet

Nykvarns kommun ska anlägga vatten och avlopp i området.

Aktuellt i projektet

Juni 2024: Lantmäteriförrättningen pågår fortfarande.

Januari 2024: Lantmäteriförrättning pågår för att fastställa ledningsrätten.

September 2023: VA-entreprenaden för Sundsviks ängar och Sundsviks hagar är nu klar. Snart inleds processen med anslutningar.

Augusti 2023: VA-utbyggnaden för Sundsviks hage och den sista etappen är i stort sett klar. Vid slutbesiktningen den 10 augusti kvarstod punkter som ska färdigställas under augusti–september.

Datum för att avsluta slutbesiktningen är den 7 september och om den blir godkänd tar kommunen över VA-anläggningen från entreprenören SVEVIA.

Efter övertagandet tar anslutningsprocessen vid och VA-tjänster ska ordnas. Det kan ta ytterligare någon eller några veckor.

Juni 2023: VA-utbyggnaden går enligt plan och nu upprättas bland annat anslutningar för befintliga fastigheter i Sundsviks hage. Under vecka 25 planeras en omkoppling från en provisorisk vattenledning till den nya permanenta. Datum bestäms när svar från en vattenanalys kommer. Då kommer vatten att stängas av för Stensättra och Sundsviks Hill under dagen, berörda fastigheter får separat info om exakta tider för detta.

Området runt den nya pumpstationen står fortfarande med öppna schakter då man inväntar Telge Nät som skall koppla in kraft till sin nya transformator till området. VA-utbyggnaden är inne i slutfas och beräknas vara helt klar under sommaren med slutbesiktning planerad i slutet av sommaren.

April 2023: VA-utbyggnaden för den första etappen är nu klar. Arbetet med resterande etapper fortsätter.

Mars 2023:

  • Projektet med VA-utbyggnad för Sundsviks ängar är i full gång. Passagerna av Stensättravägen är klara och man är snart färdig med VA-anslutningar till den första etappen för de Röda husen.
  • Pumpstationen som skall försörja Sundsvik/Sundsör är satt och kommer inom kort kunna tas i drift. Detta efter provisoriska omkopplingar i befintligt nät.

December 2022: Upphandlingen av entreprenör för kommunalt vatten och avlopp är klar. Svevia entreprenör ska utföra arbetet. Det är uppdelat i följande steg:

  • Ledningar ska tryckas under den befintliga asfaltsvägen. Detta görs inom de närmaste veckorna. Trafiken påverkas inte.
  • Första etappen av schaktning för nytt vatten och avlopp har påbörjats, det vill säga fram till de röda husen. Sträckan beräknas vara klar i slutet av februari 2023.
  • Schaktning för ny pumpstation vid stora landsvägen inleds direkt efter julhelgerna. Pumpen beräknas kopplas till befintligt nät i slutet av februari 2023. Arbetet bör inte orsaka några större störningar, förutom att vattnet stängs av några timmar. Mer information om exakt datum kommer.

Augusti 2022: Entreprenör för kommunalt vatten och avlopp upphandlas. Tilldelning beräknas vara klart senare under hösten.

Mars 2022: Exploatören har ansökt om bygglov för fler bostäder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-24 11:44

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-24 11:44

Dela sidan