language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tidigt skede: Del av Ströpsta 3:11 (Uddens gård)

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde med småhus.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2021:481

Projektnamn
Uddens gård

Område
Sydöst om tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Inför samråd

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för ca 90 friliggande småhus med en trafiksäker gång/cykel-passage över väg 509.

Området utgörs av knappt 30 hektar och är lokaliserat ca 3-4 km sydöst om Nykvarns centrum. Området avgränsas av de statliga vägarna 509 i väst och Tvetavägen i norr.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 § 218 att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked och detaljplanens projektplan.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-08-24 01:00

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-08-24 01:00

Dela sidan