language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Cementen 1 m.fl.

Detaljplanen möjliggör ett större sammanhängande område för idrottsändamål, ett nytt bostadsområde med cirka 280 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor, en ny förskola för cirka 160 barn samt odling.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2018:155

Projektnamn
Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl.

Område
Tätorten, Furuborg

Detaljplanens innehåll
Idrott, bostäder, förskola och odling.

Skede
Granskning

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål och ett nytt bostadsområde med cirka 280 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor. Detaljplanen prövar möjligheten för uppförande av en ny förskola för cirka 160 barn, väster om Furuborgskolan. Inom den nordvästra delen av planområdet möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling.

Förslagna bostäder består av en blandning av sammanlagt cirka 178 radhus och kedjehus samt 11 mindre flerbostadshus (stadsvillor) med cirka 8/10 lägenheter i varje villa. Radhusen, kedjehusen och stadsvillorna föreslås uppföras i max två våningar. Fyra av de föreslagna stadsvillorna har dock möjlighet att uppföras i två och ett halvt plan, med inredd vind.

Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan och är strategiskt viktig för kommunens framtidsplanering för idrott. Detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning behövs därför inte tas fram.

Inkomna samrådsyttranden med kommunens kommentarer har redovisats i en samrådsredogörelse.

Planområdet är cirka 26 hektar och beläget en kilometer nordväst om Nykvarns centrum, i området Furuborg. Området avgränsas av järnvägen i söder, Björkhemsvägen i öst och Furuborgskolan samt ett naturområde i norr.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2021-05-11 till 2021-06-08. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och/eller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2022-05-11 t.o.m. 2022-06-09. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:09

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:09

Dela sidan