language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Hökmossen 2B

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde med blandad bebyggelse.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2014:115

Projektnamn
Detaljplan Hökmossen 2B

Område
Yngerns östra strand

Planändringens innehåll
Bostadsändamål

Skede
Granskning

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse. Intentioner med att utveckla området med ny bebyggelse finns beskrivet i gällande översiktsplan.

I granskningsförslaget bedöms 100-120 bostäder möjliggöras vara merparten, ca 75%, i flerbostadshus. För att undvika olämpligt initialt trafiktillskott på Hökmossvägen så kommer inflyttningsmöjligheter i flerbostadshusbestånd dock att förskjutas 6-7 år. Småhusbebyggelsen fokuseras i huvudsak kring befintlig bebyggelse längs Hökmossvägen. I planen avses även genomfartstrafik styras bort från Hökmossvägens sträckning längs Yngern till den nyligen anlagda Torvmossvägen. Delar av befintlig gata stängs därmed för biltrafik och utgör istället gång- och cykelväg.

Detaljplaneområdet ligger ca 2 km sydväst om Nykvarns centrum. Området nås via Hökmossvägen/Torvmossevägen som leder från tätorten till planområdet.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under hösten 2017. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2021-03-15 till 2021-04-09. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:09

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:09

Dela sidan