language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Hökmossen 2B

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde med blandad bebyggelse.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2014:115

Projektnamn
Detaljplan Hökmossen 2B

Område
Yngerns östra strand

Planändringens innehåll
Bostadsändamål

Skede
Granskning II (2023)

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya flerbostadshus och småhus i form av friliggande enbostadshus och parhus samt bygga ut kommunal infrastruktur bestående av kommunala gator, kommunalt vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Detaljplanen möjliggör för maximalt 65 nya bostäder, varav 30 lägenheter i flerbostadshusen.

Detaljplaneområdet ligger ca 2 km sydväst om Nykvarns centrum. Området nås via Hökmossvägen/Torvmossevägen som leder från tätorten till planområdet.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under hösten 2017. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2021-03-15 till 2021-04-09. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-26 § 140 att ställa ut detaljplanen för en andra granskning.

Planförslaget är utställt för granskning II under perioden 2023-10-18 till 2023-11-07. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget. Efter den första granskningen har planförslaget ändrats väsentligt. Därav bedömer kommunen att detaljplanen ska skickas ut på en ny granskning (granskning II).

Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-10-18 07:43

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-10-18 07:43

Dela sidan