language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tidigt skede: Planprogram Norra Stationsområdet

Planprogrammets syfte är att undersöka möjligheterna för centrumutveckling i området .

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2022:422

Projektnamn
Norra Stationsområdet

Område
Området är lokaliserat norr om Nykvarns centrum

Planarbetets innehåll
Undersöka möjligheter till centrumutveckling

Skede
Inför samråd för Planprogram

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med planprogrammet är att undersöka vilka möjligheter det finns för centrumutveckling.

Planområdet är lokaliserat norr/nordost om Nykvarns centrum, området sträcker sig från Nykvarns station och upp mot bland annat Alcrofältet.

Planprogrammets skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-26 § 138 att starta exploateringsprojekt Norra Stationsområdet och ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till centrumutveckling i området. Då området är stort och många frågor behöver undersökas tas ett planprogram fram som ett första steg i planeringsprocessen.

Ett planprogram är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta kartor, bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag. Ett planprogram ger möjlighet till att få en helhetsbild och tydlig strategi för utveckling inom ett större område.

När ett program utarbetas ska kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Kända sakägare, boende som berörs med flera, ska också beredas tillfälle till samråd. Hur samrådet ska gå till är inte reglerat i plan- och bygglagen.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om att starta projektet.

Planprogrammet ställs ut för samråd. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på förslaget.

När planprogrammet varit ute på samråd kan förslaget komma att bearbetas utifrån inkommna synpunkter. När bearbetning av förslget skett går plaprogrammet upp för beslut om godkännande. När planprogrammet godkännts kommer det sedan att fungera som underlag för nästkommande arbete med detaljplaner. Ett planprogram är inte juridiskt binande utan fungerar som ett vägledande dokument i utvecklingen för ett område.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-26 10:04

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-26 10:04

Dela sidan