language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för del av Vidbynäs 1:19 (Miare backar)

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade den 7 juni 2023 § 111 att detaljplan för Miare Backar skickas ut på samråd. Kungörelse har anslagits på kommunens digitala anslagstavla och hemsida den 20 juni 2023. Samrådstiden pågår fr.o.m. 20 juni 2023 t.o.m. 25 juli 2023.

Ärendeinformation

Diarienummer: KS/2013:403

Projektnamn: Miare Backar

Område: Vidbynäs

Planarbetets innehåll: Bostäder

Förfarande: Utökat förfarande

Skede: Samråd (samrådstid: 2023-06-20 t.o.m. 2023-07-25)

Planområdets placering i förhållande till Vidbynäs

Planområdets placering i förhållande till Vidbynäs

Syftet med detaljplanen är att pröva uppförandet av ett nytt bostadsområde med småhus i max två våningar. I planområdet möjliggörs tillhörande gator och naturmark.

Planområdet ligger norr om Nykvarns tätort och E20 vid Vidbynäs golfbana ute på landsbygden mellan Turinge och Kämsta/Stångarö, cirka 3,5 kilometer (fågelväg) från Nykvarns Centrum.

Planprocessens skeden

Planförslaget ställs ut för samråd under perioden 2023-06-20 t.o.m. 2023-07-25.
Under denna period har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2023-07-25. Ange planens namn och diarienummer: KS/2013:403 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör en allmän handling. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Synpunkter via brevpost skickas till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till:
kommun@nykvarn.se

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet för Miare Backar och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en detaljplan inför samråd. En miljöbedömning gjordes enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kunde antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked, miljöbedömningen samt framtagna utredningar. De utredningar som har gjorts tidigare för Miare Backar hänger ihop med och tillhör planprogrammet. Flera utredningar kan även tillkomma efter samråd och granskning.

Informationsmöte 2 maj 2022
Den 2 maj 2022 bjöd kommunen in berörda fastighetsägare, medlemmar i berörd vägsamfällighet och allmänheten till ett informationsmöte för att berätta mer om arbetet med exploateringsprojekt Miare Backar. Detaljplanen för Miare Backar är ett delprojekt i exploateringsprojektet.

Nästa skede
Nästa skede är samråd. Under utställningen för samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 § 90 att ge positivt planbesked och att en detaljplan skulle prövas. Planarbetet initieras genom framtagandet av ett planprogram. Planprogrammet ställdes ut på samråd mellan 2019-02-20 och 2019-03-20. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en detaljplan inför samråd.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked och det godkända planprogrammet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 05:04

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 05:04

Dela sidan