language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tidigt skede: Planprogram Mörby 7

Planprogrammets syfte är att undersöka möjligheterna att fortsatt utveckla Mörby verksamhetsområde.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2022:616

Projektnamn
Mörby 7

Område
Sydöst om tätorten, söder om svelandsbanan

Planarbetets innehåll
Verksamhetsutveckling

Skede
Inför samråd för Planprogram

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Syftet med planprogrammet är att undersöka vilka möjligheter det finns i området för fortsatt utveckling av Mörby verksamhetsområde.

Sydost om Nykvarns centrum. Området avgränsas av de statliga vägarna 509 i väst och Tvetavägen i söder. Direkt norr om området går Svelandsbanan och i öst avgränsas området av kommungränsen mot Södertälje.

Planprogrammets skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-25 § 177 att starta exploateringsprojekt Mörby 7 och ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till utveckling i området. Då området är stort och många frågor behöver undersökas tas ett planprogram fram som ett första steg i planeringsprocessen. En fråga som undersöks i planprogrammet är hur en etappsindelning av området skulle kunna se ut. En eventuell utveckling av området skulle ske successivt över en längre tidsperiod.

Ett planprogram är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta kartor, bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag. Ett planprogram ger möjlighet till att få en helhetsbild och tydlig strategi för utveckling inom ett större område.

När ett program utarbetas ska kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Kända sakägare, boende som berörs med flera, ska också beredas tillfälle till samråd. Hur samrådet ska gå till är inte reglerat i plan- och bygglagen.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om att starta projektet.

Planprogrammet ställs ut för samråd. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på förslaget.

När planprogrammet varit ute på samråd kan förslaget komma att bearbetas utifrån inkommna synpunkter. När bearbetning av förslget skett går plaprogrammet upp för beslut om godkännande. När planprogrammet godkännts kommer det sedan att fungera som underlag för nästkommande arbete med detaljplaner. Ett planprogram är inte juridiskt binande utan fungerar som ett vägledande dokument i utvecklingen för ett område.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-26 10:04

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-26 10:04

Dela sidan