language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)

Detaljplanen möjliggör för småhus som kompletterar befintligt bostadsområde.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2021:480

Projektnamn
Tjusarstigen

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Samråd

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att uppföra fristående enbostadshus längst den del av Tjusarstigen som inte är bebyggd för att komplettera kvarteret och villaområdet samt för att skapa en mer sammanhållen struktur och arkitektonisk kvalitet i området.

Området är lokaliserat längst Tjusarstigen, ca 1,3 km sydöst om Nykvarns centrum. Området ligger precis norr om Brokvarn.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-10-24 § 157 att låta förvaltningen ställa ut förslag till detaljplan för del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen) på samråd.

Planförslaget ställs ut för samråd under perioden 2023-11-08 t.o.m. 2023-12-06.
Under denna period har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget. Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2023-12-06. Ange planens namn och diarienummer: KS/2021:480 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör en allmän handling. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Synpunkter via brevpost skickas till:
Nykvarns kommun, Centrumvägen 24A, 155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till:
kommun@nykvarn.se

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 189 att ge positivt planbesked. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked och detaljplanens projektplan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-11-08 07:47

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-11-08 07:47

Dela sidan