language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring Byggnadsplan 01-TUR-348 för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö)

Planändringen möjliggör för bevarande av områdets värden.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2022:188

Projektnamn
Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö)

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bevara värdefull kulturmiljö

Skede
Samråd

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med att ta fram en planändring är att bevara områdets värden då fastigheterna runt Turingeån skapar en unik och värdefull kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns historia.

Området är lokaliserat direkt sydväst om Nykvarns centrum, längs den mer öppna delen av Turingeån i tätorten.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 § 56 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö). Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked.

Inventering av fastigheter

Fastigheterna och miljön inom området inventerads sommaren 2022 av Planavdelningen. Berörda fastighetsägare fick information om detta hemskickat. Inventeringen kommer ligga till underlag för planhandlingarna som tas fram till samrådet.

Planförslaget ställdes ut för samråd under perioden 2023-11-08 t.o.m. 2023-12-06.
Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget och tillhörande utredningar. Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna. Efter samråd fortsätter arbete med planhandlingar och eventuella uppdateringar sker i förslaget inför granskning.

Nästa skede
Nästa skede är granskning. Under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-03 07:42

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-03 07:42

Dela sidan